2013 Chatfield Botanic Gardens - Richard S. Snyder